Opłaty

Wysokość opłat 

Opłata za przedszkole wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem realizacji podstawy programowej (8.00-13.00 czas bezpłatny). 

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci w Przedszkolu Nr 7 wynosi 14 zł, w tym 12 zł opłacają rodzice, a 2 zł dopłaca organ prowadzący i została ustalona przez Dyrektora przedszkola w  porozumieniu z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

Wpłaty należy dokonać na numer konta:

 81 1240 6348 1111 0010 4132 3358 

Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 A

W tytule imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

Uprzejmie prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka jest podana w mailu wysyłanym do Państwa (bez zaokrągleń). 

Wpłaty dokonujemy do 10-go każdego miesiąca; po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Nie nalicza się opłat podczas nieobecności dziecka w przedszkolu.
Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą kart magnetycznych.
Nieodbicie karty powoduje automatyczne naliczanie godzin pobytu.

Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ i 4+ korzystają ze zniżki w opłatach za pobyt w przedszkolu po dostarczeniu do sekretariatu karty rodziny wielodzietnej.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dofinansowania do posiłków ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą również ubiegać się o rozłożenie na raty lub umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez gminę. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w sekretariacie przedszkola w godzinach jego pracy.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące opłat możemy uzyskać w sekretariacie przedszkola.


Wpłata na Radę Rodziców wynosi 45 zł miesięcznie.

Wpłaty dokonujemy do 20-go każdego miesiąca, 
konto nr  06 8931 0003 0539 4247 4000 0001
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 7 im. Wróbelka Elemelka
W tytule imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz miesiąc za jaki dokonana jest wpłata.

Skip to content