Projekty i innowacje

W roku szkolnym 2021/2022

realizujemy autorską innowację organizacyjno-metodyczną

„Wróbelek Elemelek w Grodzisku Mazowieckim”

 

Cel główny: Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej funkcji rodziny

Cele szczegółowe:

 – zapoznanie z najbliższym otoczeniem, poznawanie polskiej kultury;

– zapoznanie z aplikacją turystyczną ,,Poznaj Grodzisk Mazowiecki”;

 – zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodziną;

 – kształtowanie przynależności do regionu;

 – przygotowanie do obchodów 500-lecia Grodziska Mazowieckiego;

 – wykorzystywanie podczas realizacji innowacji wycieczek edukacyjnych.

 

Ponad to w tym roku nasze przedszkole bierze udział w projektach:
1. Zdrowo jem, więcej wiem – projekt kształtujący u dzieci postawy prozdrowotne;
2. Ekokulturalne przedszkole – projekt ekologiczny dla przedszkoli;
3. Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego u dzieci;

 


W roku szkolnym 2020/2021

realizujemy  innowacyjny program wychowania przedszkolnego 

TABLIT,

którego celem jest:

 • rozwijanie umiejętności mądrego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
 • umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
 • zaciekawienie światem przyrody i nauki;
 • stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
 • budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

W roku szkolnym 2019/2020

realizowaliśmy  innowację pedagogiczną

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY,

której celem było:

 • rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

W roku szkolnym 2018/2019

realizowaliśmy innowację metodyczno- organizacyjną 

WĘDRÓWKI ELEMELKA PRZEZ POLSKĘ Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ,

której celem było:

 • budowanie u dzieci więzi z krajem ojczystym oraz wyrabianie poczucia przynależności narodowej;
 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy oraz przyjemności;
 • rozbudzanie dziecięcej ciekawości do poznawania nowych miejsc oraz różnorodnych regionów Naszego kraju.

W roku szkolnym 2015/16  realizowaliśmy innowacje pedagogiczną:

 PRZEDSZKOLNE SZANSE. INTERDYSCYPLINARNE
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO,

 której głównym celem jest stwarzanie sprzyjających okazji edukacyjnych umożliwiających wspomaganie  i  korygowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez prowadzenie różnego rodzaju  zajęć  specjalistycznych.


 W roku szkolnym 2014/15  realizowaliśmy innowację pedagogiczną


TAJEMNICZY LAS

Objęte nią były wszystkie dzieci  przedszkolne,  nauczyciele, pracownicy oraz zaproszeni do współpracy  eksperci. W wybranych zadaniach wzięły tez udział  dzieci i nauczyciele z innych przedszkoli z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Celem innowacji było:

Rozbudzanie u dzieci  potrzeby kontaktu z przyrodą.
Poznawanie środowiska przyrodniczego lasu.
Uświadamianie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu, zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców wtórnych i odpadów, wdrażanie do segregacji śmieci.
Kształtowanie właściwych postaw i przekonań w obcowaniu z przyrodą.
Budzenie zainteresowań badawczych, uczenie obserwacji przyrody.
Budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej i estetycznej.
Dostrzeganie wpływu przyrody na życie ludzi i zwierząt w różnych porach roku.
Uświadamianie zagrożeń  związanych z nieodpowiednim postępowaniem wobec przyrody.
Poznanie instytucji zajmujących się ochroną przyrody.
Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.
Przygotowanie do kontynuowania edukacji ekologicznej na poziomie szkolnym.
Wskazanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.


W roku 2013/14  w okresie od  1 marca 2014 r. do 24 maja 2014 r.

nasze przedszkole realizowało innowację pedagogiczną

Świat wokół mnie. Moje  przedszkole – moje miasto.

Nasze  działania   zmierzały do  kształcenia tożsamości osobowej młodego człowieka osadzonej w małej ojczyźnie jaką jest nasze przedszkole i nasze miasto. Przedszkolaki poznawały  historię i aktualne otoczenie miejsca w którym żyją, uczą się i dorastają. Chcieliśmy  zwrócić uwagę dzieci na otaczający nas świat, świat pełen potencjału, świat, w którym w przyszłości nasi podopieczni będą  uczestniczyć i będą go tworzyć.

W roku szkolnym  2013/14 realizowaliśmy projekt:

Integracja sensoryczna – inwestycją w przyszłość dzieci.

Efektem podjętych działań jest nowoutworzony, profesjonalnie wyposażony gabinet do terapii Integracji Sensorycznej, w którym od września 2014 r. będziemy mogli prowadzić dla naszych małych podopiecznych  zajęcia wszechstronnie  wpomagające ich  rozwój.

Skip to content